Planning Expertise in Wales

We have an expert Town & Country Planning Team who have specialist knowledge of the Welsh planning system and can advise clients across a range of planning matters. This knowledge is integral to us being able to advise clients in Wales as following devolution of the Welsh planning system this is now completely distinct to the system in England.

Arbenigedd Cynllunio yng Nghymru

Mae gennym Dîm Cynllunio Gwlad a Thref arbenigol sydd â gwybodaeth arbenigol am y system gynllunio yng Nghymru ac yn gallu cynghori cleientiaid ar draws ystod o faterion cynllunio. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol inni allu cynghori cleientiaid yng Nghymru fel a ganlyn ddatganoli'r system gynllunio yng Nghymru mae hyn yn awr yn gwbl wahanol i'r system yn Lloegr.

Rydym yn gweithio ar gyfer a gyda datblygwyr, y gymuned fusnes, unigolion preifat, tirfeddianwyr ac awdurdodau cyhoeddus, ar lefel ranbarthol a chenedlaethol, gan ddarparu cyngor o ansawdd cryno, yn uchel ar bob agwedd ar faterion cynllunio gwlad a thref.
Mae ein cyngor cynllunio arbenigol yn cynnwys:

 • Ceisiadau cynllunio ac apeliadau ( dolen i dudalen newydd - creu is- dudalen )
 • Ymrwymiadau cynllunio a chytundebau datblygu ( dolen i dudalen newydd - creu is- dudalen )
 • Ymchwiliadau Uchel Lys ac eiriolaeth
 • Dehongli (tudalen cyswllt is - tudalen newydd sydd eu hangen )
 • Cynlluniau Lleol , Dewisiadau a Chytundebau Hyrwyddo
 • hawliadau Prynu Gorfodol ac iawndal yn yr Uwch Dribiwnlys
 • cilffyrdd Priffyrdd a
 • Tystysgrifau Cyfreithlondeb
 • Ardoll Seilwaith Cymunedol
 • cynigion y cynllun datblygu
 • Rhybuddion gorfodaeth a hysbysiadau torri rheolau cynllunio ( is - dudalen greu dudalen )
 • materion amgylcheddol
 • Adolygiad Barnwrol ac mae adran 288 Achosion Llys Uchel ( dolen i dudalen newydd - creu is- dudalen )
 • caniatâd adeilad rhestredig ac ardaloedd cadwraeth
 • Erlyniadau sy'n codi o faterion cynllunio neu amgylcheddol
 • Hysbysiadau Prynu
 • cadw coed

Os oes gennych chi ymholiad mewn perthynas â mater cynllunio gwlad a thref neu ddim ond eisiau siarad ag aelod o'n Tîm arbenigol am wybodaeth ac arweiniad pellach , os gwelwch yn dda defnyddiwch y cais alwad yn ôl neu wneud dewis ymholiad i gysylltu â ni.

Meet our service specialists

 • Submit

Testimonials

Sign up to our newsletter

For the latest news and updates

Close ×

Sign up to our newsletter

For the latest news and updates

First name*
Surname*
Job title (if applicable)
Business name (if applicable)

Categories
*Mandatory fields

Close ×

Search

Close

Enter your details below...